banner image
Basılı Bültenler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği

25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca, 26/4/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2015 yılı için 19.500 TL” ibaresi “2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL” şeklinde değiştirilmiştir.

Makale metnini kopyala