banner image
Basılı Bültenler

Damga Vergisi Uygulamasında Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

29/09/2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yapılan değişikliğe ilişkin açıklamalara pdf'de yer verilmiştir.
1. Nüshalarda Damga Vergisi Uygulaması
- 6728 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, “Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Makale metnini kopyala