banner image
Basılı Bültenler

59 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Bilindiği üzere, 10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 457 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2015 yılı için %5,58 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 58 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları, 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Remi Gazete’de yayımlanan 59 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Makale metnini kopyala