banner image
Basılı Bültenler

47 Seri Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Bilindiği üzere, 2015 yılı için yeniden değerleme oranı %5,58 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde ilan edilen 01.01.2016 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna
tutarları;

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 170.086 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 340.381 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.918 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14.03.2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.918 TL olarak dikkate alınacaktır.

Makale metnini kopyala