banner image
Basılı Bültenler

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası

25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/1 no.lu Tebliğ uyarınca, 07.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)’nde tespit edilen 2015 yılı için yeniden değerleme oranı olan %5,58 artış esas alınarak, 01.01.2016 tarihinden başlayarak 31.12.2016 tarihine kadar geçerli olmak üzere 17.700 TL olarak belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala