banner image
Basılı Bültenler

2016 Ekim, Kasım, Aralık Ayları Net Ücreti, Net Asgari Ücretin Altına Düşenlerde Asgari Geçim İndirimi

28 Ekim 2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren Gelir Genel Tebliğ (Seri No:294) ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki net ücretleri, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 1.300,99 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.300,99 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari
geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik, Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 86 ncı maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Makale metnini kopyala