banner image
Basılı Bültenler

12 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Bilindiği üzere, 10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 457 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2015 yılı için %5,58 olarak tespit edilmiştir.

Makale metnini kopyala