banner image
Basılı Bültenler

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Had İle Asgari ve Azami Miktarları, Ödenecek Ceza Miktarları

Maliye Bakanlığı tarafından 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 442 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2014 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Makale metnini kopyala