banner image
Basılı Bültenler

Uygulanmaya 01/09/2015 Tarihinde Başlanacak Olan Elektronik Yoklama Sistemi

Bilindiği üzere, 27/03/2015 tarih ve 6637 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca VUK’a eklenen 132/A maddesi ile yoklama fişlerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi için gerekli alt yapı oluşturulmuştur. 20/06/2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 453 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ise bu konuya ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.

Makale metnini kopyala