banner image
Basılı Bültenler

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Yayımladığı 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığı’nca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

Makale metnini kopyala