banner image
Basılı Bültenler

Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı

12.11.2011 Tarih ve 28110 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve amacı, basılı ürün senedi hükmünde olmak üzere depolamak amacıyla teslim ve kabul edilen ürünler için lisanslı depo işletmelerince yönetmelik hükümlerine uygun olarak elektronik ortamda oluşturulan elektronik ürün senetlerinin kayden izlenmesi, devredilmesi, değiştirilmesi, iptali ve güvenliğine, bu hizmetleri yürütecek kuruluşun lisans alması, faaliyeti ile denetimine ve elektronik ürün senedine yönelik diğer işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek olan “Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği”nin “Elektronik kayıt kuruluşunun görev ve yetkileri” başlıklı 7. maddesine, 04.04.2015 Tarih ve 29316 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca eklenen fıkra ve bentleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Makale metnini kopyala