banner image
Basılı Bültenler

6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

23.4.2015 tarih ve 29335 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un asgari geçim indirimi, indirilecek giderler, doğum izni süresi konularında yaptığı değişikliklere 2015/55 no.lu sirkülerimizde yer verilmişti. Söz konusu Kanun’un 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nda öngördüğü değişiklikler ise bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

Makale metnini kopyala