banner image
Basılı Bültenler

6552 Sayılı Kanunun 73. Ve 80. Maddeleri Kapsamında Yeniden Yapılandırılan Alacaklar İle İlgili Başvuru

11/9/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu uyarınca ”Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması “na Dair Kanunun 73 üncü maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden, 24/11/2014 tarihli ve 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kararnamenin ekinde yer alan ”Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri“ başlıklı birinci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ”6552 Sayılı Kanunun 73 ve 80 inci maddelerinde yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır .“ hükmüne göre tanınan ek süre 02.02.2015 tarihi itibariyle sona erecektir.

Makale metnini kopyala