banner image
Press Release

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu

21.07.1953 Tarih ve 6183 Sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun”un mükerrer 35. maddesine, 04.06.2008 Tarih ve 5766 Sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca eklenen beşinci ve altıncı fıkralar aşağıdaki hükümleri içermekteydi: “Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur.”

Copy text of article