banner image
Basılı Bültenler

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Amortisman Oranı

Maliye Bakanlığı tarafından 07.08.2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 439 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Amortisman Oranı ve Faydalı Ömürlerine İlişkin 333 Seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan listeye yeni satırlar eklenmiştir.

Makale metnini kopyala