banner image
Basılı Bültenler

35 Seri nolu ÖTV Genel Tebliği İle Yapılan Değişiklikler

35 Seri nolu ÖTV Genel Tebliği İle Yapılan Değişiklikler

Maliye Bakanlığı tarafından 24.07.2014 tarih 29070 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 35 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile;

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğine “16.3.5.2. (B) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri” alt başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki “16.3.5.3. İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri” alt başlıklı bölüm eklenmiştir.

Eklenen bölümde;

  • Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listede yer alan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemlerinin genel olarak bu Tebliğin (16.3.5.1.) ve (16.3.5.2.) bölümlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde yerine getirileceği,
  • İthal edilen söz konusu malların ÖTV’ ye tabi olmayan malların imalinde
    kullanılması halinde tahakkuk eden ÖTV’ lerin, ÖTV iade alacaklarından mahsup edilerek ödenmesinin talep edilmesinin de mümkün olduğu, ancak bu taleplere konu olan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemlerinin, ÖTV iade alacaklarının vergi incelemesi sonucuna göre kesinleşeceği hallerde, mahsuben ödeme üzerine değil vergi incelemesi sonucuna göre gerçekleştirileceği,
  • Bununla birlikte ilgili Tebliğ ekinde (EK:25) olarak yer alan “Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS)” sahibi mükelleflerin bahse konu teminatlarının % 80’inin çözümü işlemlerinin ÖTV iade alacaklarına ilişkin devam eden vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin, kalan % 20’sinin çözümü işlemlerinin ise devam eden vergi incelemesinin sonucuna göre yerine getirileceği,
  • Bu kapsamda çözülecek teminat tutarının Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri için 300.000 Türk Lirasını, diğer iller için ise 100.000 Türk Lirasını aşması halinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık onayının alınması üzerine teminat çözümü işlemleri yerine getirileceği,

ifade edilmiştir. Tebliğde ayrıca “Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS)” almak isteyen mükelleflerin müracaat şartları ve sertifika talebine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilir.

Özel tüketim vergisi genel tebliği seri no 1 nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ 

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala