banner image
Basılı Bültenler

01.01.2014 Tarihi ve Sonrasında Başlayan Hesap Dönemlerine Ait Hazırlanacak Mali Tablolar

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan 21.08.2014 tarih 75935942-050.01.04 – [01/26] sayılı Kurul Kararı doğrultusunda;


1- Söz konusu karara ekli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanacağı,
2- Ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin de münferit veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabileceği,
3- Yukarıdaki kapsama dâhil olmayanlar için Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasına devam edileceği, belirtilmiştir.

Makale metnini kopyala