article banner
Makaleler

Özel sektör istihdamını teşvik düzenlemesi

687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel sektör işverenlerinin çalışan istihdamını arttırmalarını teşvik etmek amacıyla, özel sektör istihdamını teşvik düzenlemesi yeni işe alacakları çalışanları için sigorta primlerinin ödenmemesi ve gelir vergilerinin ödenmeyerek gelir kaydedilmesi şeklinde önemli teşvikler getirilmiştir. İlgili teşvikler 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda belirtilen İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2017-10 sayılı genelge, Maliye Bakanlığı tarafından da 297 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

İlgili düzenlemeler çerçevesinde bu teşviklerden faydalanılabilmesi için gereken koşullar özetle aşağıda açıklandığı gibidir.

  1. Teşvik, sadece özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde istihdam edilecek işçiler için uygulanacaktır. 
  2. Teşvik, yeni istihdam edilecek olan işçilerin, 2016 yılı aylık prim ve hizmet bildirgesinde bildirilmiş sigortalı sayısının üzerinde olanlar için uygulanacaktır.
  3. İşe alındıkları tarihten itibaren 01.02.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında bu teşvikler uygulanacaktır.
  4. Teşvikten faydalanılabilmesi için sigortalının en az ve kesintisiz olarak işe alındığı tarihten önceki 3 ay içinde çalışmıyor olması ve İşkur’a kayıtlı olması gerekmektedir.
  5. Aylık prim ve hizmet bildirgelerinin kuruma süresinde verilmesi ve sigorta primlerinin süresinde ödenmiş olması gerekmektedir.
  6. İşverenlerin SGK’ya geçmiş dönem borçlarının olmaması ve sigortalıların fiilen çalıştırılıyor olması gerekmektedir.

İlgili düzenlemeler çerçevesinde işverenler tarafından faydalanılabilecek olan teşvikler ise şu şekildedir:

  1. Yeni istihdam edilmiş ve gerekli şartları taşıyan işçiler için, asgari ücrete tekabül eden AGİ (Asgari geçim indirimi) düşüldükten sonra kalan gelir vergisi stopajı terkin edilerek işverenler desteklenmektedir.
  2. Aynı şekilde ilgili çalışan için asgari ücrete tekabül eden damga vergisi beyan edilmeyecektir.
  3. Çalışanlar için hesap edilen %37,5 oranındaki SGK işçi ve işveren paylarının asgari ücrete isabet eden kısmı tahakkuk ettirilmeyecektir.

Yukarıda açıkladığımız istihdamı teşvik düzenlemelerine ilişkin şartları yerine getirmiş olan işverenler açısından, bekar bir işçi başına sağlanacak azami vergi ve prim teşviklerin rakamsal tutarı aşağıdaki gibi olacaktır

1 Aylık Teşvik Tutarı

Gelir Vergisi Stopaj Avantajı 93,32 TL

Damga Vergisi Avantajı 13,49 TL

Aylık SGK Prim Avantajı 666,60 TL

Toplam 1 Aylık Teşvik Tutarı 773,41 TL

Murat Uluat
Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı